REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

1.     Spoločnosť Vely Care s. r. o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim, resp. za vady ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.

 

2.     Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra. Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu.

 

3.     Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby. Tovar zakúpený cez E-shop: www.vely.sk je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese: 082 05 Šarišské Bohdanovce 166.

 

4.     Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný spoločnosti odoslať tiež originál účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru, ako aj popísať dôvod reklamácie. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči spoločnosti zo zodpovednosti za vady uplatňuje, ako aj kontakt na účely komunikácie. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci spoločnosti na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

 

5.     Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa vyššie uvedeným spôsobom neuplatnili v záručnej dobe. Kupujúci môže reklamovať iba vadný (chybný, poškodený) tovar. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar bezprostredne po obdržaní zásielky.

 

6.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť je oprávnená vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. V prípade ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

 

7.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

    

8.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, ktorá však nebráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

 

9.     Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

10.  Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak dôjde k ukončeniu reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodneným zamietnutím.

 

11.  O prijatí reklamácie je spoločnosť povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie. Spoločnosť určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Spoločnosť je pri tom viazaná rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv v zmysle reklamačného poriadku uplatňuje, s prihliadnutím na vyššie uvedené obmedzenia. O tomto informuje spoločnosť kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

12.  O vybavení reklamácie je spoločnosť povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

 

13.  Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY - na stiahnutie  

 

vydané dňa: 1.11.2021

Vely Care s. r. o.